Privacyverklaring

Virtuel, gevestigd te Etten-Leur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Virtuel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Virtuel (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Virtuel verwerkt:

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website;
 • Lijst met je contactgegevens via een app;
 • Bankrekeningnummer.De manier waarop ik gegevens verzamel:

Virtuel verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift, het doen van concrete bestellingen van diensten of door het aanmelden voor cursussen of iets dergelijks. Virtuel verwerkt je persoonsgegevens op grond van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Virtuel hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

Virtuel verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van producten en/of diensten;
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren (d.m.v. Google Analytics).

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Virtuel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Virtuel verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Virtuel een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Virtuel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Virtuel gebruikt analytische, functionele en technische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Virtuel;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Virtuel een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Virtuel van je beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@virtuel.nl. Virtuel reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op je verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Virtuel neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@virtuel.nl.